Art. 177 k.k. – wypadek drogowy

Już od lat 90. liczba pojazdów zarejestrowanych w naszym kraju nieustannie wzrasta. Zjawisko to oprócz niezaprzeczalnych plusów ma też ciemne strony. Rozwój motoryzacji prowadzi do wzrostu natężenia ruchu drogowego, co z kolei generuje straty społeczne wynikające z wypadków drogowych. Czyn spowodowania wypadku drogowego w naszym systemie prawnym został uregulowany w art. 177 Kodeksu karnego.

Wypadek – Czy jest to przestępstwo

W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem w ruchu drogowym przeważnie używamy dwóch terminów – wypadek w komunikacji oraz kolizja drogowa. Nierzadko pojęcia te stosowane są wymiennie. Należy jednak zaznaczyć, iż z prawnego punktu widzenia znacznie się od siebie różnią. Jeżeli chodzi o wypadek komunikacyjny – jest to czyn kwalifikowany jako przestępstwo. Warto zaznaczyć, iż zgodnie ze statystykami policyjnymi, wypadek drogowy jest to zdarzenie drogowe, wskutek którego mamy do czynienia z osobą zabitą bądź ranną, z kolei kolizja drogowa to takie zdarzenie, które „pociągnęło” za sobą tylko straty materialne.

Wypadek – konsekwencje karne

Co nam grozi za spowodowanie wypadku drogowego? Wszystko zależy od tego, jakie skutki ów wypadek będzie powodował.

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Otóż, jeżeli w jego wyniku inna osoba dozna naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni (i nie będzie to uszczerbek ciężki, a tzw. średni uszczerbek na zdrowiu) – sprawcy będzie grozić kara pozbawienia wolności do lat 3. Na marginesie warto dodać, iż, jeśli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa (dla sprawcy), ściganie takiego przestępstwa odbywa się na jej wniosek. Jeszcze poważniejsze konsekwencje czekają nas, gdy w wyniku wypadku inna osoba poniesie śmierć, bądź dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (odnosi się on np. do pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, czy spowodowania innego ciężkiego kalectwa). Wówczas sprawcy może zostać wymierzona kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Pomoc prawna dla kierowców
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Zakaz prowadzenia pojazdów

Sąd obok kary zasadniczej może orzec wobec sprawcy określonego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. I tak na przykład:

„sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji” (art. 42 § 1 k.k.).

Z kolei, sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów bądź pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata, w sytuacji gdy sprawca w czasie popełnienia wyżej wspomnianego przestępstwa był w stanie nietrzeźwości lub np. zbiegł z miejsca zdarzenia przestępstwa z art. 177 k.k. – wypadku drogowego.

Odszkodowanie

Ofiary wypadków drogowych mogą domagać się zadośćuczynienia za obrażenia ciała, które powstały wskutek wypadku (należy tutaj uwzględnić również np. określone urazy psychiczne oraz inne możliwe warianty). W razie wystąpienia przestępstwa z art. 177 k.k. – wypadku drogowego „ofiara” powinna dążyć do ustalenia danych sprawcy (w tym np. numeru polisy od odpowiedzialności cywilnej – OC).

Czy przestępstwo z Art 177 k.k dotyczy każdej drogi?

Przestępstwo to może być popełnione wyłącznie tam, gdzie faktycznie odbywa się ruch pojazdów. Oznacza to, że nie będą to wyłącznie drogi publiczne – w grę wchodzą również np. parkingi. Jednak należy tutaj wykluczyć takie tereny, gdzie ruch nie jest regulowany ogólnie obowiązującymi przepisami (np. droga polna).

Jak dochodzi do popełnienia przestępstwa wypadku drogowego?

Sprawcą przestępstwa spowodowania wypadku drogowego może być każdy, kto dopuszcza się naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a więc także pieszy (jednak dla takiej kwalifikacji będzie wymagane „uczestnictwo” minimum jednego pojazdu). Czyn ten należy zaliczyć do kategorii przestępstw nieumyślnych. Cechuje się on nieostrożnym zachowaniem się sprawcy. Art. 177 § 1 (wypadek drogowy) określa to następująco:

„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (…) powoduje nieumyślnie wypadek (…)”.

Zasady bezpieczeństwa to nie tylko takie reguły, które są uregulowane w przepisach drogowych, ale również te niespisane, wynikające z „natury” ruchu drogowego oraz interpretacji przepisów (np. zasada ograniczonego zaufania). O ile spowodowanie wypadku drogowego ma charakter nieumyślny, to samo naruszenie zasad bezpieczeństwa może być umyślne (kierujący umyślnie przekracza dopuszczalną prędkość), bądź nieumyślne (kierowca wymusza pierwszeństwo przejazdu, gdyż nie zauważa znaku). Każdy sprawca wypadku drogowego powinien skorzystać z pomocy adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz