Badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy na 6 miesięcy

Bardzo często kierowcy, wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów zastanawiają się, z jakimi dolegliwościami będzie się to wiązało. Wątpliwości nierzadko budzą formalności, których trzeba będzie dopełnić, by móc wrócić za „kółko”, np. czy konieczne będzie ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy lub poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym. W tym wpisie dowiesz się, kiedy takie badania będą wymagane.

Kto musi się poddać badaniu?

Można mówić o dwóch rodzajach badań – lekarskich oraz psychologicznych. Warto zaznaczyć, iż badania lekarskie nie powinny być „obce” kierowcom, gdyż ten rodzaj badań musi przejść każdy kandydat na kierowcę. Co jednak w przypadku, kiedy zostanie nam zabrane prawo jazdy? Kiedy badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy będą konieczne? Najniższy wymiar środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w naszym kraju to 6 miesięcy za wykroczenie. Wykroczeniem będzie np. kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. I to właśnie m.in. w takim przypadku pojawi się obowiązek poddania się badaniom, by odzyskać możliwość powrotu „za kółko”. Jak stanowi art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy o kierujących pojazdami: Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (…) podlega kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zatrzymane prawo jazdy badania lekarskie – jak wyglądają? Podczas badań lekarz ocenia stan zdrowia osoby badanej – np. stan narządu wzroku, słuchu, równowagi. Ponadto, badaniu poddaje się też np. układ sercowo-naczyniowy oraz oddechowy. Weryfikacji podlega także to, czy można u badanego stwierdzić objawy świadczące o uzależnieniu od alkoholu lub jego nadużywaniu (np. próby wątrobowe, czyli badanie biochemiczne krwi). Jest to bardzo ważna kwestia w przypadku, gdy osobie takiej zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę na podwójnym gazie. Badania lekarskie kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy muszą być przeprowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – WOMP (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej). Opłata za badania wynosi 200 zł.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Badania psychologiczne kierowców po utracie prawa jazdy

Z kolei, badaniom psychologicznym (art. 82), które mają na celu zweryfikowanie, czy nie istnieją żadne „przeszkody” natury psychologicznej do kierowania pojazdem podlega:

– kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń (…) (w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu),

– kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Opłata za ten rodzaj badań wynosi 150 zł. Mogą być one przeprowadzone w dowolnej pracowni psychologii transportu – oczywiście musi ona spełniać określone prawem wymogi.

Badania psychologiczne kierowców na czym polegają

Zgodnie z przepisami, zakres badania psychologicznego (…) obejmuje:

1) wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej,

2) badania narzędziami diagnostycznymi,

3) ocenę i opis osoby badanej pod względem:

– sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,

– osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,

– sprawności psychomotorycznej.

Co to oznacza w praktyce? Sprawdzeniu będzie podlegała np. koncentracja, odporność na stres, szybkość reakcji na bodźce itp. Wszystkie powyższe etapy mają na celu zweryfikowanie, czy w stosunku do danej osoby, istnieje ryzyko ponownego popełnienia wykroczenia lub przestępstwa jazdy na podwójnym gazie.  

Wynik badania, czy możemy się odwołać?

Jeżeli osoba badana nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania (ponownie koszt pokrywa osoba badana). Jeżeli chodzi o badania lekarskie, warto wiedzieć, iż: Jednostka mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która przeprowadziła badanie pierwotne. Wniosek taki składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem lekarza, który je wydał.

Z kolei, jeżeli chodzi o badania psychologiczne – z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego należy wystąpić do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej). Składa się go pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego – za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. Co najważniejsze – orzeczenie (zarówno lekarskie, jak i psychologiczne) wydane po przeprowadzeniu ponownego badania jest ostateczne!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz