Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Zatrzymanie prawa jazdy, wyrok za jazdę po alkoholu

Kierowca, który został przyłapany na jeździe po alkoholu, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą prawa jazdy. Ustawa Kodeks o ruchu drogowym stanowi, że można zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymane prawo jazdy policja przekazuje według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Zatrzymanie prawa jazdy a utrata prawa jazdy

Zatrzymaniem prawa jazdy nazywamy sytuację, w której nastąpiło odebranie kierowcy dokumentu podczas kontroli drogowej. Do czasu wydania wyroku sądu i decyzji co zrobić z pijanym kierowcą, prawo jazdy jest zatrzymane.

Utrata prawa jazdy oznacza utratę uprawnień na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej utrata prawa jazdy jest efektem orzeczenia sądowego. Jednak po upływie orzeczonego wyroku kierowca może wrócić za kółko. W jaki sposób odzyskać prawo jazdy, jak wyglądają procedury i czy każdy kierowca może odzyskać utracone uprawnienia?

Kto może odzyskać prawo jazdy po orzeczonym wyroku? Wpis ten będzie dotyczył właśnie sytuacji utraty prawa jazdy po wyroku.

Wyrok za jazdę po alkoholu- co dalej?

Art. 182 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że „w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego”. § 2 tego artykułu brzmi: „organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu”.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Komu można zwrócić prawo jazdy po wyroku?

Ustawa przewiduje, że można zwrócić prawo jazdy osobie, u której w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – po okresie obowiązywania tego zakazu, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, §  11: Prawo jazdy lub pozwolenie, w którego zakresie ustalony został zakaz, przechowuje się w teczce akt ewidencyjnych osoby, umieszczonej w ewidencji kierowców, jeżeli wydane zostało przez polski organ. Zaś wydać można osobie uprawnionej po upływie okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn jego zatrzymania lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

O odzyskanie prawa jazdy można wnioskować dzień po dniu, w którym upłynęła kara. Po dostarczeniu odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami- jeżeli osoba była skierowana na takie badania. Załącznikiem do wniosku musi być orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Wniosek powinien być skierowany do starosty (w miastach na prawach powiatu do prezydenta miasta). Prawo jazdy zostanie wydane, jeśli nie ma przeciwwskazań,  w tym przypadku minął orzeczony okre kary. Jeżeli okres kary przekroczył rok, kierowca musi zdać ponownie egzamin na prawo jazdy. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (egzamin państwowy teoria i praktyka) podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kierowca przedstawia organowi zaświadczenie, na jego podstawie organ zwraca zatrzymane prawo jazdy.

Skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów

Należy pamiętać, że można skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów, wnioskując do sądu o zmianę postanowienia i wydanie zakazu prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej. Wnioskować można po upływie co najmniej połowy orzeczonego zakazu. Możliwość taką daje art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. Jednak nie ma oczywiście pewności, czy sąd przychyli się do wniosku. Sąd oceni sytuację osobistą warunki, postawę wnioskującego. Tzw. alkolocki są coraz bardziej popularne w różnych branżach, również kierowcy, którzy chcą szybciej wrócić za kółko korzystają z tej danej przez prawo możliwości.

2 thoughts on “Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

  • Straciłem prawko na 4 lata minol juz rok i przyszły mi papiery z Urzędu Miasta ze musze zrobić te badania w ciągu miesiąca czy jeśli zrobię np za kilka miesięcy coś się stanie ? Nie ukrywam ze to dla mnie dodatkowy koszt a za coś trzeba żyć

  • Posiadałem prawo jazdy zawodowe niestety zostało mi zatrzymane na 3 lata po odbyciu połowy kary odzyskałem katB jutro mija koniec kary to znaczy że też będę musiał jeszcze raz zdawać C+E

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz