Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol

Utrata prawa jazdy- za jakie przewinienia?

Wielu kierowców kojarzy zabranie prawa jazdy z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym lub z przekroczeniem dopuszczalnej ilości punktów. Należy pamiętać, że prawo jazdy można również stracić za jazdę po alkoholu. Utrata prawa jazdy jest dla kierowców ogromną dolegliwości, wiele osób traci możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub nie może ubiegać się o wymarzoną pracę.

Zatrzymanie a utrata prawa jazdy

O zatrzymaniu prawa jazdy mówimy, gdy podczas czynności służbowych policja faktycznie zatrzyma dokument kierowcy do czasu wyjaśnienia stanu prawnego lub podjęcia decyzji przez właściwy organ. O zabraniu prawa jazdy mówimy, gdy prokurator lub sąd podejmie decyzję o zabraniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami (zakaz prowadzenia pojazdów). Dopiero wydanie prawomocnego postanowienia lub wyroku może oznaczać utratę uprawnień. W przypadku kierującego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego podobnie działającego do alkoholu środka, uprawnienia do kierowania zostają zawieszone od czasu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia na podstawie art.  104 i 104a ustawy o kierujących pojazdami:

Art. 104.  Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobom po raz pierwszy ubiegającym się o uprawnienie do kierowania pojazdem. Oznacza to m.in. konieczność ponownego zdania egzaminu.

Art. 104a. 1. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Czyli do czasu wydania wobec kierowcy prawomocnego wyroku lub postanowienia jego prawo jazdy jest najpierw zawieszone, a dopiero po wyroku można mówić o odebraniu uprawnień.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Odzyskanie prawa jazdy szybciej- alkoblokada

Artykuł 182a Kodeksu karnego wykonawczego wprowadził możliwość szybszego odzyskania prawa jazdy zabranego za alkohol. Możliwe jest to dzięki zamontowaniu w aucie alkoblokady, jest to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie auta, jeśli wykryje u kierującego alkohol w wydychanym powietrzu. Alkoblokada połączona jest z zapłonem, musi być zamontowana przez producenta urządzenia (lub upoważnionego przedstawiciela).

Kto może uzyskać zgodę na alkoblokadę?

O uzyskanie alkoblokady może wnioskować osoba, która odbyła już połowę orzeczonego okresu kary, a w przypadku osób dożywotnio pozbawionych prawa do prowadzenia pojazdów co najmniej 10 lat:

Art. 182a. § 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (…).

Wyjątek od tej zasady opisany jest w kolejnym paragrafie kkw:

  • 2. W przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną (…).

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Kierowcy, którym odebrano prawo jazdy za alkohol, mogą szybciej wrócić do kierowania pojazdami. Konieczna jest zgoda sądu, żeby ją uzyskać, należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Skazany powinien wnioskować o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Sąd przed wydaniem decyzji oceni postawę kierującego, warunki osobiste i jego zachowanie podczas okresu trwania zakazu (ważne jest, żeby w trakcie trwania zakazu skazany przestrzegał prawa i nienadużywał alkoholu).

Odzyskania prawa jazdy po skończonym wyroku

Żeby odzyskać prawo jazdy po pełnym okresie trwania zakazu należy złożyć wniosek do starostwa powiatowego (w miastach na prawach powiatu do prezydenta miasta), wniosek można złożyć już następnego dnia po upływie orzeczonego zakazu. Oczywiście kierowca, który miał zabrane prawo jazdy na okres dłuższy niż rok, musi ponownie zdać egzamin. Po zdaniu egzaminu kierowca przedstawia organowi zaświadczenie, organ po stwierdzeniu braku przeciwwskazań, może zwrócić kierowcy zabrane prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz