Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu. W Polsce kary za prowadzenie pojazdu na „podwójnym gazie” uważa się za bardzo surowe (zestawiając je np. z innymi państwami Unii Europejskiej). Mimo wszystko, każdego roku dochodzi do wielu przypadków „przyłapywania” kierowców na jeździe po alkoholu. Co nam grozi za takie czyny? Kiedy zdarzenie będzie kwalifikowane jako wykroczenie, a w jakich okolicznościach będzie stanowiło już przestępstwo? Jak wygląda zatrzymanie prawa jazdy? Czy może dojść do sytuacji, w której będziemy musieli zdawać ponowny egzamin na prawo jazdy? Na te i inne pytania odpowiedź uzyskasz w poniższym wpisie.

Kiedy stan po użyciu alkoholu, a kiedy stan nietrzeźwości?

Polskie prawo wyróżnia dwa stany związane z poziomem stężenia alkoholu w organizmie człowieka. Mowa tutaj oczywiście o „stanie po użyciu alkoholu” oraz „stanie nietrzeźwości”. Jak odróżnić te dwa stany?. odsyłam do strony Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy- Polska

Środek karny, czyli zakaz prowadzenia pojazdów

Najczęściej to nie „kara podstawowa” (czyli np. grzywna) stanowi dla kierowców największą dolegliwość. Za bardziej dolegliwy uznaje się bowiem zakaz prowadzenia pojazdów. To właśnie ten środek karny – a właściwie wymiar czasowy, na jaki zostanie on orzeczony będzie przesądzał o tym, czy będziemy musieli ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy (o tym jednak w dalszej części wpisu). Sąd bardzo często „sięga” po tenże środek karny w sytuacji, gdy sprawca prowadził pojazd na tzw. podwójnym gazie. Z czym wiąże się taka dolegliwość? Otóż jak sama nazwa wskazuje w przypadku, gdy zostanie wobec nas orzeczony taki środek karny, nie będziemy mogli pod groźbą kary prowadzić pojazdów (wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju przez czas, na jaki został on orzeczony). Co najważniejsze – może on zostać wymierzony zarówno za wykroczenie, jak i przestępstwo związane z prowadzeniem pojazdu na podwójnym gazie. Kodeks wykroczeń przewiduje, iż: „Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do lat 3”. Co ważne – za przywołanie wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – zakaz taki orzekany jest obligatoryjnie (czyli musi zostać orzeczony). Z kolei, jeżeli chodzi o ten środek karny orzekany za przestępstwo – czyli w omawianym przypadku za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju) na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli zaś chodzi ogólnie o ten środek karny przewidziany w kodeksie karnym – orzeka się go w latach w wymiarze od roku do lat 15.

Jak wygląda zatrzymanie prawa jazdy?

– Krok pierwszy.  Otóż zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym: Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

– Krok drugi. W dalszej kolejności takie prawo jazdy policja ma obowiązek przekazać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości – sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub też staroście.

– Krok trzeci. Postanowienie o zatrzymaniu takiego prawa jazdy wydaje właściwy organ w terminie 14 dni od jego otrzymania (a więc prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu; zaś w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy).

– Krok czwarty. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamiany jest właściwy starosta.  

Warto także podkreślić, iż na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Kiedy ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu?

By odpowiedzieć na najważniejsze pytanie zawarte w tym wpisie, należy sięgnąć do Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Otóż w myśl art. 49 ust. 1 pkt 3b – Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. A więc kluczowy jest tutaj okres na jaki zostanie wobec nas orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli termin ten przekroczy 12 miesięcy w wypadku ukarania za wykroczenie, a rok w przypadku skazania za przestępstwo – będziemy obowiązani zdać ponownie państwowy egzamin na prawo jazdy (zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną). Wyraźnie należy tutaj wyróżnić, słowo „przekroczy” – gdyż zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze równym 12 miesięcy lub rok nie będzie prowadził do konieczności zdawania ponownego egzaminu. Wnioskując z wyżej opisanych okoliczności – jeżeli dana osoba zostanie skazana za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości – oznacza to, że będzie wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, a więc będzie się to wiązało z koniecznością zdania takiego egzaminu.

Inne ważne kwestie – konieczne będzie także przejście zarówno badań lekarskich (zawsze trzeba je wykonać w WOMP, a więc w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy), jak i psychologicznych (psychotesty można wykonać w jakiejkolwiek pracowni psychologii transportu). Jednak wyraźnie należy podkreślić, iż badania takie są konieczne zawsze w wypadku, gdy dana osoba kierowała pojazdem silnikowym w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości – niezależnie od wymiaru czasowego orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Powyższe badania są przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami.

Częste wątpliwości w przypadku konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy budzi to, czy dana osoba będzie musiała odbyć jeszcze raz cały kurs na prawo jazdy – otóż należy wyraźnie podkreślić, iż taki obowiązek nie istnieje. W takich sytuacjach można jednak rozważyć kwestię tego, czy nie warto „wziąć” kilku godzin jazdy, by uzyskać większą pewność siebie podczas samego egzaminu

Jeżeli zależy komuś na tym, by szybciej wrócić „za kółko” i niejako „skrócić” czas trwania zakazu prowadzenia pojazdów (a właściwie uzyskać zmianę zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w alkoblokadę) – warto zapoznać się z treścią wpisu na temat tzw. blokady alkoholowej. Rozwiązanie takie niejako otwiera furtkę do tego, by szybciej przystąpić do ponownego egzaminu na prawo jazdy (jeżeli istnieje taka konieczność), a w efekcie móc prowadzić pojazdy – po spełnieniu kryteriów wymaganych przez ustawodawcę.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących poruszonych tutaj zagadnień – zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz