Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

Sąd wobec kierowcy skazanego za przestępstwo lub wykroczenie drogowe może wymierzać zarówno kary (ograniczenie wolności, pozbawienia wolności, grzywna), jak i środki karne (zakaz prowadzenia pojazdów). Zatrzymanie prawa jazdy i wydanie zakazu prowadzenia pojazdów są często bardziej dotkliwe niż kara główna (jeśli okres zakazu prowadzenia pojazdów przekracza rok, to kierowca musi ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy). Kierowcy zawodowi zastanawiają się, czy po decyzji sądu stracą uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich kategorii, czy tylko jednej.

Czy możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy tylko jednej kategorii?

Jeśli kierowca popełnił przestępstwo jazdy po alkoholu, sąd musi orzec wobec niego jako środek karny zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Zakaz taki określa jakich pojazdów dotyczy (określonej kategorii lub wszystkie kategorie) lub jaka kategoria pojazdów jest wyłączona z tego zakazu. Jeśli wyrok nie obejmuje konkretnej kategorii, to kierowca zachowuje prawo do kierowania pojazdami tego typu.

W przypadku kierujących pod wpływem alkoholu sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów, jednak sąd zachowuje dowolność przy określaniu kategorii objętych zakazem.

W praktyce kierujący stara się przekonać sąd do wydania decyzji zakazu prowadzenia pojazdów, ale w wąskim zakresie. Na korzyść kierującego mogą przemawiać różne okoliczności: odebranie uprawnień wszystkich kategorii uniemożliwi utrzymanie rodziny, niska szkodliwość społeczna czynu, popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na lokalnej rzadko uczęszczanej drodze, popełnienie czynu zabronionego w porze nocnej i niestwarzenie tym samym zagrożenia dla pieszych, dotychczasowa niekaralność kierowcy, niski poziom alkoholu w organizmie itd.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Utrata prawa jazdy kategorii B a inne kategorie

Przepisy jasno określają, że osoba która straciła prawo jazdy kategorii B, nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy kategorii A, C, C+E w czasie trwania zakazu.

Jednak należy pamiętać, że w przypadku kontroli drogowej, gdy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu, zostaje mu zatrzymane prawo jazdy, a więc dokument poświadczający posiadane uprawnienia. Prawo jazdy przekazywane jest do starostwa powiatowego do czasu podjęcia decyzji przez sąd lub prokuraturę. Po ogłoszeniu prawomocnego wyroku kierowca może wnioskować o zwrot prawa jazdy jeśli wyrok obejmuje tylko jedną kategorię. Dotychczas zdażało się, że starosta odmawiał zwrotu prawa jazdy powołując się na przepisy art. 12 ustawy o kierujących pojazdami (Prawo jazdy nie może być wydane osobie: 2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu; 3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji). Jednak przepis ten mówi o wydawaniu prawa jazdy, a nie zwrocie zatrzymanego prawa jazdy. Dlatego też taką interpretację przepisów należy uznać za niewłaściwą. Organ administracji jakim jest starostwo powiatowe, nie może rozszerzać zakazu wydanego przez sąd karny. Przytoczony wyżej przepis należy odnosić wyłącznie do kierowców ubiegających się po raz pierwszy o prawo jazdy i orzeczono wobec nich zakaz dotyczący kategorii B.

Oznacza to, że to sąd decyduje jakich kategorii dotyczy zakaz prowadzenia pojazdów, w związku z czym starostwa powiatowe nie mają prawa odmówić wydania prawa jazdy kierowcy ubiegającemu się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy określonej kategorii (której zakaz nie obejmuje). Możliwe jest więc, że kierowca, który stracił prawo jazdy kategorii B, będzie mógł prowadzić tiry lub autobusy. Jednak kierowca, który utracił prawo jazdy kategorii B, nie może ubiegać się o zrobienie prawa jazdy innej kategorii. Najczęściej sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów tej kategorii, w jakiej kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo (nie ma na to żadnego przepisu w kodeksie karnym, jednak jest to stosowana zasada).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz